Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej RODO) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OPTO-LAB Marcin Kowalewski z siedzibą
w Chrzanowie, ul. Trzebińska 19/24, 32-500 Chrzanów, NIP 6282096504, REGON 368457020.
II. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez OPTO-LAB
współpracy handlowej na wszystkich jej etapach, w tym:

 1. Do wykonania przez OPTO-LAB umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. b) RODO. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów dotyczących dostaw
  towarów
  i świadczenia usługi dostarczania informacji w ramach oferowanych produktów;
 2. Niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OPTO-LAB- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
  RODO, w tym wynikającego z przepisów podatkowych i o rachunkowości;
 3. Niezbędnym do wykonania przez OPTO-LAB zadania realizowanego w interesie publicznym,- na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. e) RODO;
 4. Niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OPTO-LAB -na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes OPTO-LAB polega na dostarczaniu także za
  pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych zawartych w materiałach reklamowych i ofertach,
  realizacji usług dostępnych w Newsletter. Przetwarzanie danych w powyższych celach mieści się w przedmiocie
  działalności gospodarczej OPTO-LAB i jest niezbędne, żeby OPTO-LAB mógł dostarczać takie informacje
  i produkty;
 5. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
  udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  III. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 6.  upoważnieni: pracownicy OPTO-LAB, jego współpracownicy, kontrahenci oraz partnerzy biznesowi 
  technologiczni, logistyczni (w szczególności firmy kurierskie) lub organizacyjni, a także podmioty
  z grupy kapitałowej OPTO-LAB;
 7. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
  władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe nie będą
  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  IV. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla  realizacji procesów
  handlowych, w szczególności dostarczania informacji o produktach i w ramach oferowanych produktów.
  Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie i dostarczenie oferty handlowej ,niezbędnej
  dokumentacji handlowej czy też  oczekiwaną przez Państwa współpracę, w tym dostawę towarów i/lub
  świadczenie usług na Pani/Pana rzecz.
  V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy handlowej z OPTO-LAB, a po tym czasie
  przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
  wynikających z tej współpracy i zawartych umów.
  VI. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
  swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  VII. W zakresie, w jakim udzieliła/ł  Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
  prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  VIII. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw  związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana
  danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy : office@opto-lab.pl lub pisemnie na adres : OPTO-LAB
  Marcin Kowalewski, ul. Trzebińska 19 lok.24, 32-500 Chrzanów
   
  Z poważaniem,
  Marcin Kowalewski – Właściciel OPTO-LAB